Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:tin:ukoly:2011:2

Úkol 2

Bc. Jan Kaláb <[email protected]>

Příklad 1

Uvažte jazyk L₁ = {wcⁱ | w ∈ {a, b}* ∧ (#a(w) = i ∨ #b(w) = i)}.

Sestavte gramatiku G₁ takovou, že L(G₁) = L₁.

G₁ = ({S, A, B}, {a, b, c}, P, S)

P:

 • SA | B | ε
 • AaAc | bA | ε
 • BbBc | aB | ε

Algoritmickým postupem převeďte gramatiku G₁ na zásobníkový automat provádějící syntaktickou analýzu zdola nahoru.

M = ({q, r}, {a, b, c}, {S, A, B, a, b, c, #}, δ, q, #, {r})

Reduce:

 • δ(q, ε, A) = {(q, S)}
 • δ(q, ε, B) = {(q, S)}
 • δ(q, ε, bA) = {(q, A)}
 • δ(q, ε, aAc) = {(q, A)}
 • δ(q, ε, aB) = {(q, B)}
 • δ(q, ε, bBc) = {(q, B)}
 • δ(q, ε, ε) = {(q, A), (q, B), (q, S)}

Shift:

 • δ(q, a, ε) = {(q, a)}
 • δ(q, b, ε) = {(q, b)}
 • δ(q, c, ε) = {(q, c)}

Accept:

 • δ(q, ε, S#) = {(r, ε)}

Lze jazyk L₁ přijmout deterministickým zásobníkovým automatem (DZA)? Zdůvodněte své tvrzení (formální důkaz se nepožaduje).

Nelze. Kvůli ∨ v zadání nevíme, zda použít podmínku #a(w) nebo #b(w), a nevíme tedy, zda na zasobníku počítat b nebo a.

Příklad 2

Mějme jazyky L₁ = {aⁱbʲcⁱdʲ | i, j ∈ ℕ} a L₂ = {aⁱbⁱcʲdʲ | i, j ∈ ℕ}.1) Pro každý z jazyků L₁ a L₂ dokažte, nebo vyvraťte, zda je bezkontextový.

L₁

Důkaz sporem.

Předpokládejme, že jazyk L₁ je bezkontextový. Pak podle pumping lemmatu pro bezkontextové jazyky existuje konstanta k taková, že je-li zL₁ a |z| ≥ k, pak lze z napsat ve tvaru: z = uvwxy, vxε, |vwx| ≤ k a pro všechna i ≥ 0 je uvⁱwxⁱyL1.

Zvolíme si z = uᵏvᵏwᵏxᵏyᵏ, |z| > k, i > 1, pak může dojít k následujícímu rozdělení:

 • vwx = aᵐ, mk, #a(z) ≠ #c(z)
 • vwx = aᵐbⁿ, m + nk, #a(z) ≠ #c(z) ∨ #b(z) ≠ #d(z)
 • vwx = bᵐ, mk, #b(z) ≠ #d(z)
 • vwx = bᵐcⁿ, m + nk, #a(z) ≠ #c(z) ∨ #b(z) ≠ #d(z)
 • vwx = cᵐ, mk, #a(z) ≠ #c(z)
 • vwx = cᵐdⁿ, m + nk, #a(z) ≠ #c(z) ∨ #b(z) ≠ #d(z)
 • vwx = dᵐ, mk, #b(z) ≠ #d(z)

Ukázali jsme, že nelze najít takové rozdělení, které by splňovalo podmínky pumping lemmatu pro bezkontextový jazyk, což je spor, a jazyk tedy není bezkontextový.

L₂

G = ({A, S, T}, {a, b, c, d}, P, A)

 • AST
 • SaSb | ε
 • TcTd | ε

K jazyku L₂ lze sestavit bezkontextovou gramatiku, tudíž je bezkontextový.

Příklad 3

Mějme jazyky L₃ ∈ ℒ₃ a L₂ ∈ ℒ₂. Dokažte, že problém L₂ ⊆? L₃ je (eventuelně není) rozhodnutelný? K důkazu použijte uzávěrové vlastnosti bezkontextový a regulárních jazyků.

 • Platí definice podmnožiny: L₂ ⊆ L₃ ⇔ L₂ ∩ L₃′ = ∅2)
 • ℒ₃ jsou na doplněk uzavřené
 • ℒ₂ jsou uzavřené na průnik s ℒ₃
 • Problém se tedy redukoval na prázdnost ℒ₂, a ten je rozhodnutelný.
 • Problém L₂ ⊆? L₃ je tady také rozhodnutelný.

Příklad 4

Uvažujte jazyk L₄, který je generován gramatikou
G₄ = ({E, T, F}, {(, ), true, or, and, not}, P, E), kde

P:

 • EE or T | T
 • TT and F | F
 • F(E) | not(E) | true

Sestrojte deterministický zásobníkový automat přijímající jazyk L₄ a demonstrujte jeho funkci na přijetí řetězce (true or not(true)) and true.

Deterministický zásobníkový automat přijímající jazyk L43)

 1. δ(S, (, #)
 2. δ(S, true, ])
 3. δ(Z, or, ])
 4. δ(S, not, ])
 5. δ(N, (, ()
 6. δ(S, true, ))
 7. δ(Z, ), ))
 8. δ(Z, ), ])
 9. δ(F, and, #)
 10. δ(S, true, #)

Příklad 5

Mějme gramatiku G₅ = ({S, A, B, C}, {a, b, c}, P, S), kde

P:

 • SaACa
 • AB | a
 • BC | c
 • CCc | bC | ε

Převeďte gramatiku Galgoritmicky do Chomského normální formy.

Bez ε přechodů:

 • Nε⁰ = ∅
 • Nε¹ = {C}
 • Nε² = {C, B}
 • Nε³ = {C, B, A}
 • Nε⁴ = {C, B, A} = Nε³ = Nε
 • SaACa | aAa | aCa | aa
 • AB | a
 • BC | c
 • CCc | b | bC | c

Bez jednoduchých pravidel:

 • NS⁰ = {S}
 • NS¹ = {S} = NS⁰ = NS
 • NA⁰ = {A}
 • NA¹ = {A, B}
 • NA² = {A, B, C}
 • NA³ = {A, B, C} = NA² = NA
 • NB⁰ = {B}
 • NB¹ = {B, C}
 • NB² = {B, C} = NB¹ = NB
 • NC⁰ = {C}
 • NC¹ = {C} = NC⁰ = NC
 • SaACa | aAa | aCa | aa
 • ACc | a | b | bC | c
 • BCc | b | bC | c
 • CCc | b | bC | c

Vlastní gramatika (odstranění zbytečných a nedostupných symbolů):

 • V₀ = {S}
 • V₁ = {S, a, A, C}
 • V₂ = {S, a, A, C, c, b}
 • V₃ = {S, a, A, C, c, b} = V₂ = V
 • SaACa | aAa | aCa | aa
 • ACc | a | b | bC | c
 • CCc | b | bC | c

Chomského normální forma:

G = ({S, <ACa>, <Aa>, <Ca>, A, C, a′, b′, c′}, {a, b, c}, P, S)

P:

 • Sa′<ACa> | a′<Aa> | a′<Ca> | aa
 • <ACa> → A<Ca>
 • <Aa> → Aa
 • <Ca> → Ca
 • ACc' | a | b | bC | c
 • CCc' | b | bC | c
 • a′ → a
 • b′ → b
 • c′ → c

Převeďte gramatiku Galgoritmicky do Greibachové normální formy.

Vlastní gramatika:

 • Viz převod do Chomského normální formy

Odstranění levé rekurze (S < A < C):

 • SaACa | aAa | aCa | aa
 • ACc | a | b | bC | c
 • Cb | bC | bC′ | bCC′ | c | cC
 • C′ → c | cC

Greibachové normální forma:

G = ({S, A, C, C′, a′, c′}, {a, b, c}, P, S)

P:

 • SaACa′ | aAa′ | aCa′ | aa
 • Aa | b | bC | bCc′ | bCCc′ | bCc′ | bc′ | c | cCc′ | cc
 • Cb | bC | bC′ | bCC′ | c | cC
 • C′ → c | cC
 • a′ → a
 • c′ → c
1)
0 ∈ ℕ
2)
′ značí doplněk
3)
U přechodu ve trvaru a, b / xyz považuji z za nový vrchol zásobníku.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/tin/ukoly/2011/2.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1