Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:inp:proj02

Caesarova šifra

Protokol

zpráva: 4 2 X K A L A B 0 0 J K
klíč: J K +J −K +J −K +J −K J K +J −K
zašif.: # # Z A K A K A 0 0 T A

Časový diagram simulace

Časový diagram simulace

Grafová reprezentace

Grafová reprezentace

caesar.vhdl

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
 
-- Caesar component ---------------------------------------------------
entity caesar is
  port( 
     DATA : in std_logic_vector(7 downto 0);
     KEY : in std_logic_vector(7 downto 0);
     CLK : in std_logic;
     RST : in std_logic;
 
     CODE : out std_logic_vector(7 downto 0)
	);
end caesar;
 
architecture behavioral of caesar is
  -- internal signals
  signal operation : std_logic_vector(1 downto 0);
  signal d_data, d_key: std_logic_vector(7 downto 0);
 
  type t_stav is (INIT, PLUS, MINUS, JINY);
  signal current_state, next_state: t_stav;
 
begin
  data_reg: process(CLK, RST)
  begin
   if (RST = '1') then
      d_data <= (others => '0');
   elsif (CLK'event and CLK = '1') then
      d_data <= DATA;
   end if;
  end process;
 
  key_reg: process(CLK, RST)
  begin
   if (RST = '1') then
      d_key <= (others => '0');
   elsif (CLK'event and CLK = '1') then
      d_key <= KEY;
   end if;
  end process;
 
  sync_logic: process(CLK, RST) --RST
  begin
	if (RST = '1') then
	  current_state <= INIT;
	elsif (CLK'event AND CLK = '1') then
	  current_state <= next_state;
  end if;
  end process sync_logic;
 
  next_state_logic: process(current_state, DATA) --FSM
  begin
	case (current_state) is
	  when INIT =>
		if (DATA >= "01000001" AND DATA <= "01011010") then --AZ
		  next_state <= PLUS;
		else
		  next_state <= INIT;
		end if;
	  when PLUS =>
		if (DATA >= "01000001" AND DATA <= "01011010") then --AZ
		  next_state <= MINUS;
		else
		  next_state <= jiny;
		end if;
	  when MINUS =>
		if (DATA >= "01000001" AND DATA <= "01011010") then --AZ
		  next_state <= PLUS;
		else
		  next_state <= jiny;
		end if;
	  when jiny =>
		if (DATA >= "01000001" AND DATA <= "01011010") then --AZ
		  next_state <= PLUS;
		else
		  next_state <= jiny;
		end if;		
	end case;
  end process next_state_logic;
 
  vystup_logic: process(current_state, KEY) --vystupy
  begin
	case (current_state) is
	  when INIT =>
		operation <= "00";
	  when PLUS =>
		operation <= "01";
	  when MINUS =>
		operation <= "10";
	  when jiny =>
		operation <= "11";
	end case;
  end process vystup_logic;
 
  ALU: process(d_data, d_key, operation)
	variable temp: std_logic_vector(7 downto 0);
  begin
	case (operation) is
	  when "00" => --init
		code <= "00100011"; --#
	  when "01" => --plus
		temp := d_data + (d_key - "01000000"); --@ (A-1)
		if (temp > "01011010") then --Z
		  temp := "01011010"; --Z
		end if;
		code <= temp;
	  when "10" => --minus
		temp := d_data - (d_key - "01000000"); --@ (A-1)
		if (temp < "01000001") then --A
		  temp := "01000001"; --A
		end if;
		code <= temp;
	  when "11" => --jiny
		code <= d_data;
	  when others =>
		null;
	end case;
  end process;
 
end behavioral;

caesar_tb.vhdl

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
 
entity caesar_tb is
end caesar_tb;
 
architecture behavioral of caesar_tb is
constant period : time := 10 ns;
 
component caesar
	port(
   DATA : in std_logic_vector(7 downto 0);
   KEY : in std_logic_vector(7 downto 0);
   CLK : in std_logic;
   RST : in std_logic;
 
   CODE : out std_logic_vector(7 downto 0)
	);
end component;
 
-- Testbench internal signals
signal clk : std_logic := '0';
signal rst : std_logic := '1';
signal data : std_logic_vector(7 downto 0);
signal key : std_logic_vector(7 downto 0);
signal code : std_logic_vector(7 downto 0);
 
begin
 
	uut : caesar
	port map(
   DATA => data,
   KEY => key,
   CLK => clk,
   RST => rst,
   CODE => code
	);
 
	clk <= NOT clk AFTER period / 2;
 
	test : process
	begin
	  wait until clk'event AND clk = '1';
	  rst <= '0';
 
	  key <= "01001010"; --J
	  data <= "00110100"; --4
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001011"; --K
	  data <= "00110010"; --2
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001010"; --J
	  data <= "01011000"; --X
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001011"; --K
	  data <= "01001011"; --K
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001010"; --J
	  data <= "01000001"; --A
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001011"; --K
	  data <= "01001100"; --L
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001010"; --J
	  data <= "01000001"; --A
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001011"; --K
	  data <= "01000010"; --B
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001010"; --J
	  data <= "00110000"; --0
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001011"; --K
	  data <= "00110000"; --0
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001010"; --J
	  data <= "01001010"; --J
	  wait until clk'event AND clk = '1';
 
	  key <= "01001011"; --K
	  data <= "01001011"; --K
	  wait until clk'event AND clk = '1';
	end process;
 
end behavioral;
/var/www/wiki/data/pages/pitel/inp/proj02.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1