Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:ims:pojmy

Pojmy

 • Systém – soubor elementárních částí, které mají mezi sebou vazby
 • Model – napodobenina systému jiným systémem
 • Modelování – proces vytváření abstraktního modelu
 • Simulace – experimentování s modelem, získávání nových znalostí
 • Abstraktní model – zjednodušený popis zkoumaného systému
 • Simulační model – abstraktní model zapsaný kódem
 • Typy systémů
  • Deterministické – nevznikají náhodné jevy
  • Diskrétní – všechny prvky systému mají skokové (diskrétní) chování
  • Spojité – všechny prvky systému mají spojité chování
  • Kombinované – kombinace spojitých a diskrétních prvků
  • Nedeterministické – může dojít k náhodným jevům (porucha, přeplnění zařízení)
  • Stochastické – náhodné jevy definovány pravděpodobnostmi
 • Verifikace modelu – dokazování izomorfnosti (rovnosti) abstraktního modelu s modelem simulačním, jinak řečeno ověřování korespondence abstraktního modelu se simulačním modelem
 • Validace modelu – ověřování platnosti modelu a proces, kdy se snažíme dokázat, že pracujeme s modelem adekvátním modelovanému systému
 • Typy modelů
  • Konceptuální – formou textu, nebo obrázku
  • Deklarativní – popis přechodů mezi stavy systému (petriho síť, konečný automat)
  • Funkcionální – grafy, zobrazované funkce a proměnné (SHO, bloková schéma)
  • Constraint – popsané rovnicemi (diferenciální, diferenční, neorientovaný graf)
  • Spatial – prostorové, rozdělují systém na menší podsystémy (celulární automaty)
  • Multimodely – modely složené z jiných modelů kombinace předchozích
 • Proces – posloupnost událostí
 • Událost – změna stavu diskrétního systému, jednorázová, nepřerušitelná
 • SHO – systémy obsahující zařízení, která poskytují obsluhu transakcím, součástí SHO jsou transakce, fronty, obslužné linky
 • Statistiky – vytížení zařízení, délky front, doby čekání ve frontách, využití kapacity skladů, celková doba transakce strávené v systému, maximum, minimum, střední hodnota, směrodatná odchylka, rozptyl, …
 • Třídy statistik – Stat, TStat (bere v potaz čas), histogram. Mají společné operace s.Clear() (inicializace), s.Output() (tisk), s(x) (záznam hodnoty x).
 • Markovova vlastnost – následující stav procesu závisí jen na aktuálním stavu (ne na minulosti)
 • Markovský proces – náhodný diskrétní proces se spojitým časem který splňuje Markovovu vlastnost
 • Markovův řetěz – náhodný diskrétní proces s diskrétním časem který splňuje Markovovu vlastnost, ekvivalentem je konečný automat s pravděpodobnostmi přechodů.
 • Reálný čas – probíhá v něm skutečný děj v reálném systému
 • Modelový čas – časová osa modelu, může být: reálný, zrychlený nebo zpomalený
 • Strojový čas – čas CPU spotřebovaný na výpočet programu (závisí na složitosti simulačního modelu, nesouvisí přímo s modelovým časem)
 • Chování systému – každému časovému průběhu vstupní veličiny přiřazuje časový průběh výstupních veličin, je dáno vzájemnými interakcemi mezi prvky systému a mezi systémem a jeho okolím
 • klasifikaci metody numerické integrace
  • jednokrokové – vychází jen z aktuálního stavu
  • vícekrokové – používají historii stavu
 • Celulární automat – souhrnné označení pro určitý typ fyzikálního modelu reálné situace, slouží k časové i prostorové diskrétní ideální modelaci fyzikálních systémů, kde hodnoty veličin nabývají pouze diskrétních hodnot
 • Buňka (cell) – základní element, může být v jednom z konečného počtu stavů (například 0/1).
 • Pole buněk (lattice) – n-rozměrné, obvykle 1D nebo 2D, rovnoměrné dělení prostoru, může být konečné nebo nekonečné.
 • Okolí (neighbourhood) – Několik typů, liší se počtem okolních buněk se kterými se pracuje.
 • Pravidla (rules) – Funkce stavu buňky a jejího okolí definující nový stav buňky v čase: s(t + 1) = f(s(t), Ns(t))
 • Modely signálů
  • Dvouhodnotové – 0 / 1
  • Tříhodnotové – 0 / 1 / Z (stav vysoké impedance, označován taky jako neurčitá úroveň X)
  • Pětihodnotové – 0 / 1 / Z / R (rise, nástupná hrana) / F (fall, sestupná hrana)
  • Můžou být i vícehodnotové
 • Modely zpoždění
  • 0 – nulové
  • 1 – jednotkové (všechna hradla stejné zpoždění)
  • Td – jedno pro přechod 0 → 1 jiné pro 1 → 0
  • <t1, t2> – přesné (dané rozsahem od, do)

Kendallova klasifikace

X/Y/c

 • X – typ stochastického procesu popisujícího příchod požadavků k obsluze (λ)
 • Y – zákon rozložení délky obsluhy (μ)
 • c – počet dostupných obslužných linek
Symbol X Y
M Poisonův proces příchodů tj. exponenciální rozložení vzájemně nezávislých intervalů mezi příchody exponenciální rozložení doby obsluhy
Ek Erlangovo rozložení intervalů mezi příchody s parametrem λ a k Erlangovo rozložení doby obsluhy s parametrem λ a k
Kn rozložení χ² intervalů mezi příchody, n stupňů volnosti rozložení χ² doby obsluhy
D pravidelné deterministické příchody konstantní doba obsluhy
G žádné předpoklady o procesu příchodu jakékoliv rozložení doby obsluhy
GI rekurentní proces příchodů

Kendall's notation

/var/www/wiki/data/pages/pitel/ims/pojmy.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1